Co je to veřejná zakázka?

Veřejná zakázka je pořízení plnění, kterým mohou být dodávky, služby nebo stavební práce, zadavatelem od dodavatele na základě smlouvy a za úplatu. Zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku libovolně vybranému dodavateli, ale musí při jeho výběru postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Kdo se může ucházet o veřejnou zakázku?

O veřejnou zakázku se může ucházet jakýkoliv podnikatel, který nabízí zadavatelem poptávané plnění a splňuje další předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách, přičemž se může jednat o požadavky na předmět podnikání, reference, pracovníky podílející se na realizaci zakázky, vybavení dodavatele apod. Řečí zákona se jedná o kvalifikaci dodavatele. Pro zjištění, zda splňujete požadavky zadavatele na kvalifikaci, je nutné pečlivě číst v zadávací dokumentaci.

Kdy se vypisují veřejné zakázky?

Zadavatelé vypisují veřejné zakázky průběžně dle svých potřeb. Abyste měli možnost účastnit se co nejvíce veřejných zakázek, je důležité pravidelně monitorovat vypsaná zadávací řízení.

Mám možnost se bránit proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejné zakázce?

Ano, ale ne vždy. Jde-li o veřejnou zakázku nad určitou hodnotu, dává Vám zákon možnost podat tzv. námitky. Námitky se doručují zadavateli, který jim vyhoví, jsou-li oprávněné, nebo je odmítne. Proti odmítnutí námitek se můžete bránit před speciálním státním orgánem, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento postup však není možný u tzv. veřejných zakázek malého rozsahu, kterými jsou veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nižší než 2 000 000 Kč bez DPH, resp. 6 000 000 Kč bez DPH, jde-li o zakázky na stavební práce.

Proč se ucházet o veřejnou zakázku?

Podáním nabídky v zadávacím řízení rozšiřujete oblasti, kde uplatnit své podnikání. Můžete získat novou obchodní příležitost a po úspěšné realizaci zakázky užitečnou referenci. Nespornou výhodou je skutečnost, že zadavatelé jsou solventními obchodními partnery a riziko, že byste za své plnění nedostali zaplaceno, je téměř nulové.

Kdo vypisuje veřejnou zakázku?

Veřejnou zakázku vypisuje zadavatel, což je zjednodušeně řečeno osoba, která za realizované plnění utratí veřejné prostředky. Mezi zadavatele patří zejména stát, ministerstva, Česká národní banka, soudy, obce a kraje nebo třeba školy, domovy pro seniory, muzea atd.

Jaké jsou podmínky účasti ve veřejné zakázce?

Podmínky, za kterých se můžete účastnit konkrétní veřejné zakázky, vždy vyčtete v zadávací dokumentaci. Jde o podmínky kvalifikace (viz Kdo se může ucházet o veřejnou zakázku?), technické podmínky definující předmět plnění (např. co má umět počítač, jehož nákup zadavatel zamýšlí), smluvní podmínky stanovené zadavateli obvykle v podobě závazného znění smlouvy, které je součástí zadávací dokumentace, případně tzv. zvláštní podmínky týkající se vlivu předmětu zakázky na životní prostředí apod.